REGULAMIN PROMOCJI CENOWEJ „Bezpieczne Święta 2020”

(dalej „Regulamin”)

 • 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE
 1. Organizatorem promocji w formie sprzedaży premiowej o nazwie „Bezpieczne Święta”, zwanej dalej „Promocją”, jest EPIXPERT Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Krynicznej 7, NIP: 525 282 16 96. zwana dalej „Organizatorem”.
 2. Celem Promocji jest obniżka ceny, do kwoty 109 zł brutto, usługi medycznej związanej z wykonaniem testu antygenowego w kierunki COVID 19.
 3. Czas trwania Promocji obejmuje okres od 14 grudnia 2020 roku do 31 grudnia 2020, z wyłączeniem realizacji w dniach: 24-26.12.2020
 4. Realizacja testów opłaconych w trakcie trwania promocji możliwa jest do 31 grudnia 2020.
 • 2 WARUNKI promocji:
 1. Promocja przeznaczona jest wyłącznie dla osób fizycznych, nabywających Produkty Promocyjne jako konsumenci w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego.
 2. Promocja obowiązuje w Warszawie
 3. Z udziału w Promocji wyłączeni są pracownicy Organizatora.
 4. Udział w Promocji i podanie związanych z udziałem danych jest dobrowolne.
 5. W celu skorzystania z Promocji, Uczestnik powinien w czasie trwania Promocji zakupić usługę wykonania testu antygenowego:
  1. W stacjonarnym punkcie EPIXPERT – ul. Marszałkowska 28 płacąc na miejscu.
  2.  W sklepie internetowym Organizatora: www.epixpert.pl/sklep
   1. przy realizacji zakupu w polu „KOD KUPONU” wpisać kod: „choinka”, który obniża cenę testu z kwoty 199 do 109 zł.
   2. Wybrać sposób realizacji testu:
    1. Stacjonarny punkt pobrań EPIXPERT – ul. Marszałkowska 28
    2. Wskazany przez siebie adres na terenie Warszawy – opłata za dojazd zgodnie z cennikiem w sklepie; www.epixpert.pl/sklep
 • 4 POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE
 1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzenia Promocji Uczestnicy winni zgłaszać mailowo na adres: biuro@epixpert.pl, telefonicznie: (+48) 22 308 90 60 lub listem poleconym na adres Organizatora.
 2. Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko i dokładny adres Uczestnika oraz dokładny opis i uzasadnienie reklamacji.
 3. Reklamacje rozpatrywane będą przez Organizatora w terminie 7 (siedmiu) dni od daty ich otrzymania.
 4. Uczestnik o sposobie rozpatrzenia reklamacji zostanie powiadomiony niezwłocznie nie później niż w terminie 7 (siedmiu) dni od daty rozpatrzenia danej reklamacji, w sposób w jaki zgłaszał reklamację.
 • 5 POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 1. Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian w niniejszym Regulaminie, w każdym czasie bez podania przyczyny. Zmiany w regulaminie nie mogą jednak naruszać praw nabytych przez Uczestników.